MITEN HYÖDYNTÄÄ TUTKIMUKSIA LIIKETOIMINTA LÄHTÖISESTI?

Tunnistamalla organisaation, yksiköiden ja esimiesten vahvuudet sekä kehittämiskohteet saadaan tutkimuk­sista paras mahdollinen hyöty. Tällöin kehittäminen suuntautuu liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin asi­oihin. Päämääränä on lisätä henkilöstön omistautu­neisuutta ja parantaa organisaation toiminnan tehok­kuutta ja kilpailukykyä.

Corporate Spiritin konsultoinnissa sovelletaan ratkaisu- ja tavoitekeskeiseen lähestymistapaan perustuvaa kehittämismenetelmää. Ratkaisukeskeisyys on lähtökohta asioiden ja ilmiöiden tarkasteluun myönteistä näkökulmaa hyö­dyntäen. Ydinasiana on tehdä tavoitteista innostavia ja houkuttelevia. Kehit­tämisessä keskitymme konkreettisiin ja käytännönläheisiin toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen henkilöstön on helppo sitoutua.

"Tulevaisuus, joka rakentuu myönteisessä ilmapiirissä tarkasteltavien vahvuuksien tunnistamisen ja kehittämiskohteiden varaan, on myönteisen tulevaisuuden rakentamista. Henkilöstö samaistuu vahvasti vallitsevaan johtamismaailmaan, joten miksi ei johdettaisi asioita, ihmisiä ja prosesseja ratkaisukeskeisesti”, ehdottaa Kenneth Söderholm, Corporate Spiritin konsulttiryhmän johtaja.

Ulkopuolisen konsultin hyödyntäminen osana muutosprosessia on järkevää, jotta voidaan yhdistää johtamis- ja työkäyttäytymisen ymmärrys sekä liike-elämän tarpeiden asiantuntemus. Näin voidaan varmistaa liiketoimintalähtöisyyden huomioiminen kaikessa toiminnan kehittämisessä.

TULOKSISTA TOIMENPITEISIIN

“Tutkimuksen valmistuttua on selvää, että sen pohjalta käynnistetään toi­minnan kehittäminen. Corporate Spirit on 30 vuoden kokemuksella markki­najohtaja henkilöstötutkimuksissa Suomessa. Meillä toiminnan ytimessä on tutkitun tiedon hyödyntäminen osana arkipäivän toiminnan kehittämistä ja strategisten painopisteiden tavoittelemista”, Söderholm jatkaa.

Henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntäminen kannattaa käynnistää johtoryhmälle suunnatulla kehittämisworkshopilla, joka tukee tulosten hyödyntämistä strategisella tasolla. Lisäksi esimiehet valmennetaan tulkitsemaan oikein tutkimustuloksia, priorisoimaan kehittämiskohteet järkevästi sekä laatimaan konkreettinen ja toimiva kehittämissuunnitelma. Valmennuksessa esimiehet saavat käytännönläheisiä vinkkejä siitä, kuinka osallistaa ja saada oma tiimi innostumaan toimenpiteiden toteuttamisesta.

HR:n tehtävänä on luoda perusedellytykset tutkimuksen tehokkaalle hyödyntämiselle organisaation eri tasoilla. Tähän he saavat tukea train-the-trainer -valmennuksesta, jossa Corporate Spiritin kokenut konsultti valmentaa henkilöstön kehittäjiä oikean metodiikan ja välineiden hyödyntämiseen. Hyvin suunniteltu hyödyntämisprosessi valmennuksineen tehostaa henkilöstötutkimuksen vaikuttavuutta muutos-voimana.

Läsnä oleva johtaminen arjessa on tie menestykseen

”Saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta autenttisella, läsnä olevalla ja valmentavalla johtamisotteella on merkittävä inspiroiva vaikutus, joka näkyy asiakastyytyväisyydessä ja liiketoiminnallisissa mittareissa. Esimiestaitojen kehittäminen on pitkäjänteinen, koko työuran aikana tapahtuva prosessi. Siihen liittyy ihmisten johtamisen lisäksi itsensä, suorituksen ja muutoksen johtaminen”, Söderholm muistuttaa.

360-esimiesarviointi ja 270-asiantuntija-arviointi yhdistettynä henkilökohtaiseen konsultin vetämään fasilitointikeskus-teluun on vahva väline muutoksen mahdollistamiseen yksilö-ja koko organisaation tasolla. Näin laajan kokonaisuuden osalta on tärkeää, että esimies ja asiantuntija tunnistavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mihin osa-alueisiin itsensä kehittämisessä kannattaa panostaa.

 Johdon rooli fokuksessa

Menestyvässä yrityksessä ei riitä, että vain lähiesi-miestyötä kehitetään. Avainasemassa on tuloksekas johtoryhmätyöskentely. Corporate Spiritin kehittämä JohtoryhmäCooper -konsepti perustuu huolella kehitettyyn kysymyspatteristoon. Johtoryhmäarvioinnilla selvitetään monipuolisesti johtoryhmän toimivuutta. Arviointi antaa selkeän kuvan johtoryhmän nykytilanteesta. Sen pohjalta toteutetaan johtoryhmäworkshop, jossa konsultin ohjaamana valitaan ryhmän kehittämisen painopisteet ja laaditaan konkreettinen suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi.

Yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen

”Johdon tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että yksiköiden ja toimintojen välinen yhteistyö on sujuvaa ja, että siinä on Lean-filosofian mukainen jatkuvan parantamisen kulttuuri. Erityisesti tässä on organisaatioissamme paljon parantamisen varaa”, Söderholm huomauttaa.

Ilman täsmätietoa yksiköiden välisen yhteistyön toimivuudesta on vaikeaa kohdentaa kehittämistä niihin yhteistyösuhteisiin, jotka ovat kokonaisuuden kannalta keskeisiä ja joissa kehittämistarve on suurin. Corporate Spiritin kehittämä yksiköiden välisen yhteistyön tutkimus on nopea ja joustava arviointityökalu, jonka avulla yhteistyön kipupisteet voidaan luotettavasti ja kätevästi tunnistaa. Konsultin ohjaamien ratkaisukeskeisten workshoppien avulla laaditaan yksiköissä konkreettiset kehityssuunnitelmat muutostoimenpiteiden toteuttamiseksi.

 

KYSY LISÄÄ:

Kenneth Söderholm
Senior Consultant
  +358 40 534 1564
  Lähetä viesti
Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
  +358 40 538 3538
  Lähetä viesti
Katja Louhema-Santasärkkä
People & Business Development Director
  +358 40 071 3120
  Lähetä viesti