Omistautumisen mittaaminen vaikuttaa yrityksen tulokseen

Työilmapiiritutkimukset tai paras työpaikka -palkinnot eivät ole pystyneet aukottomasti osoittamaan, että parempi ilmapiiri tai työtyytyväisyys välttämättä tarkoittaisi yrityksen parempaa menestymistä*.

Siksi nykyaikaiset henkilöstötutkimukset keskittyvätkin tutkimaan omistautumista (engagement), jolloin keskitytään niihin tekijöihin, joilla on todistettua merkitystä yrityksen tulokseen.

Jotta henkilöstöön sijoitetuille investoinneille voidaan saavuttaa ihanteellinen tuotto, tarvitaan perinteisiä tyytyväisyystutkimuksia kehittyneempiä ja tarkoituksenmukaisempia välineitä.

Työtyytyväisyys on tärkeä tekijä hyvinvoinnin varmistamisessa organisaatioissa. Työtyytyväisyyden ja taloudellisen suorituskyvyn välinen yhteys on osoittautunut hataraksi. Tekijät, joiden avulla arvosana työpaikan ilmapiirin tutkimuksissa on tyypillisesti korkea (kuten keskitason ylittävä palkkataso ja laaja vapaa-ajan aktiviteettien tukeminen), ovat usein ristiriidassa tuottavuustavoitteiden kanssa. Hyvä johtajuus, henkilöstön arvostus ja inspirointi sekä suorituskeskeinen kulttuuri rakentavat vakaata motivaatiota, jota tarvitaan suoriutumiseen työssä parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta henkilöstöön sijoitetuille investoinneille voidaan saavuttaa ihanteellinen tuotto, tarvitaan perinteisiä tyytyväisyystutkimuksia kehittyneempiä ja tarkoituksenmukaisempia välineitä.

Moderni omistautumiseen painottunut henkilöstötutkimus tuottaa organisaatiolle oikeanlaista tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Se tarjoaa arvokkaan tietoaineiston lisäksi käytännöllisiä ja ratkaisukeskeisiä työkaluja omistautumisen kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Omistautumisen huomioiva henkilöstötutkimus antaa työkalut myös siihen, miten saatu tieto voida muuntaa paremmaksi suorituskyvyksi ja korkeammiksi tuotoiksi.

Ensiaskeleet kohti omistautumista

Edistyminen alkaa omistautumisen nykytilan määrittelemisestä. Tahtotilan saavuttamiseksi täytyy tietää, mistä lähdetään liikkeelle. Jopa tieteellisesti perustellut tutkimukset kattavine normiaineistoineen voidaan räätälöidä vastaamaan organisaation tarkkoja vaatimuksia ja nykytilaa.

Henkilöstötutkimusten toteuttamisessa on tärkeää sisäistää kahdensuuntaisen kommunikaation merkitys alusta alkaen. Organisaation eri tasojen sitoutuminen tutkimukseen ja todenmukaisten tulosten varmistaminen vaativat huolellista suunnittelua sekä selkeää ja systemaattista kommunikaatiota alusta loppuun saakka.

Kuuntelusta toimenpiteisiin

Kokenut tutkimusyritys voi olla tässä avuksi tarjoamalla tarkasti suunnitellut pohjat, joita voidaan käyttää kommunikoinnin ja erilaisten viestien suunnittelussa useilla kielillä. Ainoa keino huolenaiheiden ja haasteiden identifiointiin on työntekijöiden palautteiden huomiointi. Ihmiset haluavat saada mielipiteensä kuulluksi. Kuunteleminen taas aiheuttaa reagointia, joka puolestaan johtaa omistautumiseen, mielessä pitämiseen ja tuotteliaisuuteen.

Jotta henkilöstötutkimuksesta voidaan saada suurin hyöty irti, tietoaineisto täytyy analysoida huolellisesti ja toimenpidesuunitelma laaditaan tulosten pohjalta.

Kun henkilökunnan huolet ja mielipiteet on kuultu, vaaditaan todellisia toimenpiteitä. Vain osoittamalla, että työntekijöiden palaute johtaa toimintaan ja parannuksiin organisaation sisällä, voimme osoittaa todeksi lupauksemme muutoksesta. Työntekijöille on myös kerrottava kunkin tärkeydestä ja siitä, että häntä arvostetaan organisaatiossa. Korkeampi työmoraali, motivaatio ja valmius nähdä vaivaa yrityksen eteen, ovat seurausta oikeanlaisesta viestinnästä.

Ensimmäisen palautteen vastaanottaminen on aivan kuin ensivaikutelman antaminen – sen voi tehdä vain kerran, ja sen tekotapa määrittelee tulevan toiminnan. Jotta henkilöstötutkimuksesta voidaan saada suurin hyöty irti, tietoaineisto täytyy analysoida huolellisesti. Lopullinen tulosten perusteella laadittu toimenpidesuunnitelma toteutetaan yritystasolla. Tämän jälkeen pannaan systemaattiseesti täytäntöön eri tasojen positiivisen muutokset ja merkittävät parannukset.

Henkilöstön omistautuminen ansaitsee ylimmän johdon huomion

Jotta henkilöstötutkimus toteutetaan todella yrityksen edun mukaisesti, sitä ei saa ajatella kertahankkeena – päinvastoin. Taloudellinen hyöty voidaan realisoida vain, kun henkilöstötutkimus nähdään jatkuvana mittaamisen, analysoinnin, määrittelyn ja toteuttamisen prosessina. Tutkimuksen vaiheista, tuloksista ja toimenpiteistä tulee myös viestiä oikein.

Omistautuneisuus voi osoittautua keskeiseksi tuottoa, asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, avainhenkilöiden pysyvyyttä sekä muuta suorituskykyä kasvattavaksi voimaksi.

Maailman menestyvimmät organisaatiot ovat ymmärtäneet, että työntekijöiden omistautuminen on strateginen elementti, joka ansaitsee ylimmän johdon huomion. Se voi osoittautua keskeiseksi tuottoa, asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, avainhenkilöiden pysyvyyttä sekä muuta suorituskykyä kasvattavaksi voimaksi. Henkilöstötutkimus voi ammattitaitoisesti suunniteltuna ja systemaattisesti toteutettuna rakentaa strategisen perustan, joka muotoilee yritysten liiketoimintatapaa.

* Kauppalehti 17.10.2012