Internationell benchmark som stöd vid tolkning av undersökningsresultat

Avancerade kommunikationskanaler och sociala medier har kanske krympt världen, men på internationella företag finns det fortfarande ofta kulturella skillnader, t. ex. genom att titta blandanställda i Norden, ser vi att finländare ger sina chefer klart lägre betyg än vad deras övriga skandinaviska kollegor gör. Vid en utvärdering på kontinenten av chefernas intresse för de anställdas idéer ligger schweizarnas och österrikarnas betyg betydligt högre än hos kollegorna i Spanien eller Frankrike. På en global nivå ges däremot några av de högsta betygen för engagemang i Indien.

Dessa skillnader kan inte förändras genom internationella utbytesprogram eller årliga globala möten för chefer. För att skillnaderna ska kunna förstås och sättas i sitt rätta sammanhang bör tydliga riktmärken fastställas. För att skapa en sådan verktygslåda i en internationell organisation krävs omfattande erfarenhet och förståelse gällande olika kulturella beteendemönster.

Benchmark för jämförbarhet mellan undersökningsresultaten

Corporate Spirits benchmark grundar sig på en omfattande global undersökning samt på en databas med alla våra undersökningar, som årligen uppdateras. Utöver cirka 30 lands- och områdesspecifik benchmark har vi dessutom byggt upp landsspecifik benchmark för arbetare, tjänstemän och specialister. Våra kunder kan utnyttja vår 25-åriga erfarenhet och de över 3 000 medarbetarundersökningar som vi har genomfört.

Att bara jämföra undersökningsresultat mellan olika länder inom ett internationellt företag, finns en risk att man inte får en heltäckande bild och således drar felaktiga slutsatser. Därför är det viktigt att också inkludera extern benchmark underlag också och på så sätt få en bättre helhetsbild över läget och utifrån detta dra korrekta slutsatser och skapa konkreta handlings- och åtgärdsplaner.

Arbetets natur påverkar

Vid sidan av kulturen är arbetets natur en annan viktig särskiljande faktor för arbetstillfreds-ställelse, prestation och engagemang. I dagens tjänstemannakultur är det naturligt med kritik mot ett överflöd av information, och det anses ofta vara en utmaning att få orken att räcka till på jobbet. Samtalskontakten med chefen ligger ändå oftast på en mycket god nivå. Arbetarna å sin sida värderar belöningar mer kritiskt och önskar mer feedback från chefen. Den högsta ledningens värderingar ligger ofta betydligt högre än de andra gruppernas.

Arbetets olika delområden värderas mycket olika. Till exempel så värderas belöningar och genomförande av förändringar mer negativt än kunskap om förväntningar kopplade till det egna arbetet. ämnesområden kan inte jämföras direkt utan relevant benchmark.

”Tack vare benchmark kan förutsättningarna ses i ett nytt ljus”

”Vår benchmark baseras på en av de mest omfattande internationella databaser som finns för medarbetarundersökningar,” säger Juha Ala-Lipasti, Head of International Operations på Corporate Spirit. ”De formar en pålitlig referensram för jämförelser av flera olika länders undersökningsresultat. Efter att vi sammanlagt analyserat miljontals svar upptäckte vi förvånande skillnader i olika länders svarsprofiler – samt olika begrepp och värderingar när det gäller enskilda frågor.”

När man blir medveten om dessa kulturella skillnader är det svårt att föreställa sig att man skulle kunna skapa pålitlig information enbart genom att jämföra enskilda frågors proportionalitet. I Spanien kan resultatet vara positivt men i Danmark dåligt i jämförelse med andra liknande danska företag.

”En medarbetarundersökning som genomförts utan ordentlig benchmark kan alltid ifrågasättas”, fortsätter Ala-Lipasti. ”I allmänhet är standardresultatet att det finns missnöjdhet gällande lönesättning, dålig kommunikation samt otillräcklig feedback.” En felaktig tolkning beror på att den här typen av frågor värderas olika i nästan alla kulturer. Om 65 % av medarbetarna enligt undersökningsresultaten är missnöjda med kommunikationen, är det ett bra resultat eller en anledning till oro? Pålitlig benchmark underlättar i utredningen av detta.

Fördelarna med internationell benchmark

  • Många extra fördelar med resultattolkning  – Genomsnittet för tillfreds-ställelse skiljer sig mycket mellan olika grupper och frågeställningar.
  • Färre bokstavliga tolkningar  – När löner och kommunikation kritiseras är medarbetarna mer missnöjda i nästan alla undersökningens delområden än vad chefer och ledning är.
  • Betydelsefulla jämförelser av olika länders resultat – Man måste undvika att jämföra enskilda länders resultat direkt. Landsspecifik benchmark inkluderar också kulturell inverkan.

 

Hur skulle din organisation kunna dra fördel av vår benchmark databas? Kontakta din kontaktperson på Corporate Spirit eller vårt närmaste kontor, så berättar vi mer!