Verksamhetsplanering hjälper att utnyttja resurser

Verksamhetsplanering hjälper organisationer att bättre utnyttja sina resurser

I dagens affärsklimat, där mångfald, utmaning och konkurrens råder, överlever endast de konsekventa, fokuserade och effektiva organisationerna. Det är ytterst viktigt för framgången att säkerställa att allas verksamhet i organisationen är ändamålsenligt knuten till affärsverksamhetens behov.

Doktor Richard Plenty har över 25 års erfarenhet om att forska i sambanden mellan verksamhetsplanering och organisatorisk prestanda. Enligt honom är förmågan att koppla HR till den övergripande verksamhetsstrategin avgörande  både för verksamhetens framgång och för framgångsrik engagerande av personalen. Genom att införa en systematisk årlig process, får man kopplingen mellan det som personalen gör och det verksamheten behöver att framstå som klar i alla sammanhang.

“Verksamhetsstrategin blir i sista hand implementerad genom personalens insatser och kunskaper. En effektiv process säkerställer att det finns en rak linje mellan det som verksamheten försöker åstadkomma och individuella mål”, betonar Plenty.

En lärande organisation

När processen upprepas regelbundet och systematiskt, skapar det en ideal omgivning för en lärande organisation. Förväntningar ställs och uppnås, vanor skapas, bra prestationer erkänns och belönas. Det gäller att räta upp personalen så att de alla går i samma riktning.

En årlig cykel för verksamhetsplanering hjälper till att befrämja motivation och engagemang då personalen inser hur de själva kan medverka till att organisationens mål uppfylls. Samtidigt kan utvecklingsprogram riktas effektivt, så att det formas tillfällen för både tillökning av försäljning och kostnadsnedskärningar. Vilken som helst organisation som inleder en likadan systematisk, årlig handlingsprocess för prestanda kommer att bevittna förbättringar i både räntabilitet och lönsamhet.

Att genomföra strategin

Då alla medarbetare är medvetna om både sina personliga och organisationens mål – samt deras tillgängliga resurser att nå dessa mål – kan strategin bli effektivt genomförd. Regelbunden uppföljning krävs för att säkerställa att alla drar i samma riktning. Detta sker i samband med en heltäckande prestationsutvärdering.

Plenty påpekar att en lyckad prestationsutvärdering beror på hur en nyttig dialog mellan arbetstagare och deras förmän på organisationens alla nivåer uppmuntras. ”Medvetenhet om betydelsefulla och relevanta mål förstärker dessa utvecklingsdiskussioner som mera objektiva och användbara delar av ett effektivt system för prestationshantering.”

 

Richard PlentyDr Richard Plenty är verkställande direktör av organisations- och ledarskapsutvecklingsföretag This Is… Ltd. I samarbete med This Is… Ltd genomför Corporate Spirit skräddarsydda medarbetarundersökningar enligt AirPeopleTM-konceptet för flygplatser.